Měření tepla Časté otázky

opava avatar

https://www.mereni-tepla.cz/faq

Měření tepla INMES Prahamenucontact
FAQ – Vaše časté otázky okolo měřičů tepla a vodoměrů
Zdroj: http://www.artav.cz

Otázka: Dobrý den, prosím o informaci podle jakého zákona, paragrafu či vyhlášky se musí v bytových jednotkách měnit vodoměry a po jaké době.
Odpověď: Měnit vodoměry v bytových jednotkách není v ČR předepsáno žádným legislativním předpisem. Máte-li však na mysli provedení úředního ověření měřidla (vodoměru), pak je taková povinnost dána vyhláškou č.345/2002 Sb. a její přílohou, která stanoví, že ověřovací doby měřidel u vodoměrů na teplou vodu činí 4 roky, na studenou vodu 6 let. U vodoměrů namontovaných po 1.1.2012 je platnost cejchu sjednocena na 5 let.


Otázka: Dobrý den, v bytě mám vodoměr na teplou vodu asi 3 roky, nyní chce družstvo po nás, abychom si zaplatili nové vodoměry, jejich instalaci a revizi. je nutné po třech letech měnit celý vodoměr? nestačí ho jen zkalibrovat? jak často se kalibrují a mění vodoměry? děkuji
Odpověď: Bytový vodoměr je dle zákona o metrologii (č.505/90Sb. v platném znění) tzv. stanoveným měřidlem. Tedy legislativně (vyhl. č.345/2002Sb.) je stanovena lhůta pro jeho povinné úřední ověřování (kalibraci). Lhůta platnosti ověření vodoměru činí v případě vodoměrů na teplou vodu – 4 roky a počítá se od 1. ledna roku následujícího po roce ověření. Tedy když je dvojčíslí např. „00“, počítá se lhůta od 1.1.2001 a platí do 31.12.2004. Zda je ověření platné poznáte především podle toho, že na vodoměru je umístěna úřední značka v podobě plomby nebo samolepicího štítku, kdy součástí této úřední značky je dvojčíslí – poslední dvojčíslí roku, v němž bylo provedeno ověření vodoměru. Ne, vodoměr nestačí pouze úředně ověřit, neboť po jeho použití bude zcela určitě provedena výměna části jeho mechanických dílů, které podléhají opotřebení a výrobcem jsou povinně stanoveny k výměně. Ne, není nutné měnit celý vodoměr, může se na stávajícím provést tzv. repase. Cena úkonů repase se však v dnešní době rovná ceně nového bytového vodoměru a proto je rozhodnutí družstva správné. Při srovnatelných finančních nákladech pořizují vodoměr nový.

Otázka: Dobrý den, prosím o informaci jak se bránit proti korekci. Jsem si vědom, že vyhláška toto správci umožňuje. Jedná se o to, že správce a zároveň dodavatel tepla pro SVJ rozhodl, že u 8 bytů z 10 provede korekci podle vyhlášky. Jeden byt je ten co máme korekcí ostatní dotovat a druhý byt platí pouze základní složku – jiný druh vytápění. Přitom jsou jasné důkazy, že takové množství teplonosné látky bytem proteklo (měsíční součet poměrových měřidel s porovnáním s fakturačním dává rozdíl max.1,5%). Chápal bych využití korekce na byt s výjmečně nízkouspotřebou, ale nechápu použití korekce na to, že někdo neustále topí a větrá zároveň a ostatní to mají za něj platit. Děkuji
Odpověď: Vážený pane, z údajů uvedených ve Vašem dotazu usuzujeme, že jednotlivé byty, k nimž se dotaz váže, jsou vybaveny bytovými kalorimetry, které měří spotřebu tepla v každém jednom bytě zvlášť, a to přímo ve fyzikálních jednotkách (kWh nebo GJ). Jinak by totiž srovnání s údajem fakturačního měřidla nebylo možné. Z doposud uvedeného vyplývá, že předmětem Vašeho dotazu jsou korekční koeficienty, tzv. „polohové koeficienty“ vyjadřující náročnost té které vytápěné místnosti (resp. bytu) na vytápění. Takový koeficient je v podstatě převrácenou hodnotou tepelných ztrát dané místnosti (bytu). Cílem aplikace těchto koeficientů je dosažení rovných podmínek pro dosahování teplot vytápěných místností požadovaných vyhláškou č. 194/2007 Sb. Stanovení těchto koeficientů a jejich uplatnění v rozúčtovacím algoritmu je v pravomoci vlastníka objektu. Skutečnost, že v praxi často obě tyto činnosti vlastník často svěřuje odborně erudovanému subdodavateli, na této pravomoci nic nemění. Ve Vašem konkrétním případě můžeme pouze doporučit, abyste s vlastníkem projednal(i) revizi správnosti stávajících koeficientů a jejich uplatnění v rozúčtování nákladů na vytápění. Máte-li však na mysli korekci vyžadovanou v odst.4, §4, vyhl.č. 372/2001 Sb., kdy je uloženo vlastníkovi objektu rozúčtovat náklad na vytápění tak, aby se výsledná cena za 1 m2 započitatelné podlahové plochy u žádného konečného spotřebitele neodlišovala od průměrné hodnoty stanovené v celé zúčtovací jednotce o více než 40%, pak je třeba konstatovat, že toto ustanovení musí být při provádění rozúčtování plně respektováno.

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně měření spotřeby ÚT pro náš objekt, kdy dodavatel tepla rozúčtovává na základě měřičů umístěných přímo ve výměníkové stanici a následně teplo rozvádí ve svém topném kanálu cca 200m délky. Můžeme požadovat podle nějakého předpisu o umístění měřiče tepla na patu objektu? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dle energetického zákona č. 91/2005Sb., §78, odst. 1 je povinností držitele licence na výrobu a držitele licence na rozvod dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření v souladu se zvláštním právním předpisem. Současně dle §76, odst. 3 je držitel licence dále povinen s každou fyzickou či právnickou osobou, která o to požádá a splňuje podmínky pro výrobu nebo rozvod, uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie. Smlouva o dodávce tepelné energie musí být písemná a musí obsahovat pro každé odběrné místo dle §76, odst. 3. písmeno c) místo a způsob měření a náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li k poruše měřicího zařízení, a dohodu o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dnes již neexistuje zákonná povinnost instalace měření na vstupu do objektu. Vaši potřebu musíte řešit v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu a to výhradně ve smlouvě o dodávce tepelné energie.

Otázka: Vlastním byt 2+1 v pětipatrovém cihlovém domě. Byt je vybaven měřiči tepla a nachází se v přízemí a jedná se o krajový byt. Pod dvěma místnostmi se nachází netopené sklepy a pod jednou netopený sklad. Z polohy uvedeného bytu je zřejmé, že náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie je vyšší než u středových bytů a v souladu s odst./3/, par.4, vyhlášky č.372/2001 Sb z 12.10.2001 by měla být při výpočtu nákladů na teplo použita jejich korekce zohledňující polohu bytu. Prosím o vaše stanovisko. Děkuji Ing.Pavel Beneš
Odpověď: Poloha bytu, respektive jeho jednotlivých místností musí být dle vyhl. 372/2001 §4, odst.(3) vždy zohledněna buď použitím korekčního koeficientu, nebo vhodné výpočtové metody. Předpokladem je, že výpočtový výkon otopného tělesa odpovídá velikosti výpočtové tepelné ztráty dané místnosti.

Otázka: Dobrý den, kolik je spotřeba vody na 1osobu na 1den? Děkuji.
Odpověď: Ptáte-li se na směrné číslo roční potřeby vody, tak to dle Přílohy č.12 vyhlášky č.428/2001Sb. činí v bytě s výtokem, WC a koupelnou (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravou teplé vody 56m3/rok/osobu. Prostým výpočtem tedy získáte potřebu (56:365) 0,153m3, tj. 153 litry na den a osobu.

Otázka: Dobrý den. Při výměně vodoměrů TUV ve všech bytových jednotkách, se nám rozhodla jedna nájemnice, která je ve vztahu rodinném (babička) s vlastníkem, že vodoměr nenechá vyměnit. Vlastník byl informován a zatím si výměnu vodoměru od jiné firmy nesjednal. Můj dotaz je, jak postupovat při vyúčtování TUV v tomto roce. Děkuji předem.SVj
Odpověď: Byt, ve kterém nebyl vodoměr vyměněn a původní vodoměr již nemá platné ověření, je nutno posuzovat tak, jakoby v něm vodoměr nebyl nainstalován. Postup při rozúčtování je dán vyhláškou 372/2001 Sb., kde je uvedeno v §5. odst(7): Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci vodoměrů, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Při výpočtu se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

Otázka: Dobrý den, prosím, jsem majitelem bytového domu a chci svým nájemníkům nechat namontovat na radiátory tyto měřiče. Určitě to bude lepší pro všechny. Někdo mi ale řekl, že se to dá „šidit“ foukáním větráku na to nebo zalepením přední strany, kde je údajně čidlo pokojové teploty apod. Prosím, můžete mi poradit, jestli je něco takového možné nebo jestli se to nedá nijak ošálit ? Stejně jsem rozhodnut jim to nechat namontovat, ale na co se mám dívat při kontrolách? Děkuji Vám za brzkou odpověď. Vím, že se dá určitě všechno nějak ošidit, takže na co se mám dívat při kontrole? Ještě jednou Vám díky.
Odpověď: Jakýkoliv pokus o ovlivnění elektronického indikátoru vytápění umístěného na otopném tělese skončí vždy v neprospěch uživatele bytu. Při ochlazování indikátoru (ventilátor, mokrý hadr, led apod.) dojde k větší diferenci teploty mezi čelní a zadní stranou indikátoru, což vede k registraci většího množství spotřebovaného tepla. Zakrytí čelní strany indikátoru způsobí, že se indikátor přepne z dvoučidlového režimu na jednočidlový a omezení odvodu tepla z čelní strany indikátoru opět vede k indikaci větší,než skutečné spotřeby. Účinně lze indikátor ovlivnit jen při jeho uvolnění a demontáži z otopného tělesa. Proto je indikátor vybaven plombou, která se při pokusu o demontáž musí porušit. Je tedy nutno kontrolovat pevnost uchycení indikátoru na otopném tělese, neporušenost montážní plomby a správné umístění indikátoru – uprostřed délky.

Otázka: Rozúčtování za rok 2005 a 06 bylo provedeno dřívější správcovskou firmou, majitel prohlásil rozúčtování za chybné a v září letošního roku zaslal nové s ohromnými doplatky. Ve vyúčtování nejsou žádné náležitosti rozúčtování dle vyhlášky, majitel jednoduše vydělil celkovouspotřebu vody počtem osob a spotřebu tepla dle m3 bytu zaslal pouze tabulku , kde je uvedeno kolik se má doplatit a kolik osob v bytě žije. nereaguje na naše reklamace, uvádí, že nechápe co chceme, vyhrožuje soudy – žije v cizině. Na teplou vodu máme měřič ten se však v roce 2005 porouchal, majitel přes naši žádost ho nedal opravit, nám byla oprava odbornou firmou odmítnuta s tím, že majitelem měřidla je vlastník domu. Vlastník zjednal nápravu cca po 1,5 roce. Trvá na tom, že závadný měřič je naše věc a že mu nezbylo než rozúčtovat spotřebu podle počtu osob v bytě. Dům je napojen na jednu kotelnu mimo dům. Jak měl majitel postupovat především v období bez měřiče. Děkuji
Odpověď: V případech, kdy je zúčtovací jednotka (objekt) vybavena měřící nebo indikační technikou a dojde v průběhu zúčtovacího období k jejich poruše, je vlastník objektu povinen postupovat dle §6, odst. 4 vyhl. 372/2001Sb.. Tedy „Při poruše měřiče tepelné energie, indikátoru vytápění nebo instalovaného vodoměru vlastník spotřební složku za dobu poruchy stanoví podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období.“ Současně vlastník objektu odpovídá za provoz měřidel a je povinen zajistit jejich případnou opravu. Pokud by poškození bylo zaviněno uživatelem bytu, je vlastník oprávněn náklady na opravu vyúčtovat uživateli bytu.

Otázka: Dobrý den, po reklamaci vyúčtování spotřeby na vytápění, mně bylo sděleno, že v našem objektu je nastavena spodní hranice vyúčtování na 18%, (splněn požadavek min.vytápění na 17st). Původně jsem byla v rozdílu -31% (13%dopočteno). Jsem doma pracuji na počítači takže si topím dostatečně + teplo ze spotřebičů (televize, počítače + pekárna, el.trouba apod.) mi byt vytopí. Můžete mi sdělit kdo hranici vyúčtování nastavuje a dle jakých kriterií? Je to potom motivace na šetření ,když zaplatím plýtvání. Dům je po revitalizaci-okna, zateplení. Děkuji za odpověď
Odpověď: Povolené rozdíly v nákladech na vytápění vztažené na 1 m2 přepočtené podlahové plochy určuje vyhláška 372/2001 Sb.. Dle § 4 odst. (4) nesmí tyto náklady překročit hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení provede vlastník úpravu výpočtové metody. Metodický pokyn k této vyhlášce vydaný MMR 19. 12. 2002 umožňuje snížení rozsahu 40% ve vztahu na minimální vnitřní teplotu objektu (16 – 18 st.C). Zvláště však tento metodický pokyn určuje kroky, které je vlastník povinen provést při překročení určeného rozsahu nákladů. Jde zejména o úpravu podílu spotřební a základní složky a přezkoumání stanovené korekce na polohu místnosti. Stanovení rozsahu povolené hranice na základě minimální teploty vychází z výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností a tepla dodaného otopnými tělesy.

Otázka: Prosím o radu jak postupovat, když jsem zjistila, že po předchozích nájemnících je porušena plomba na vodoměru. Děkuji za odpověď.
Odpověď: O porušené plombě měl být záznam v protokolu o předání bytu. V každém případě, bez prodlení sdělte toto zjištění majiteli, případně správci domu.

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda jako podklad pro rozúčtování vody nebo teplase bere dodavatelská faktura bez dph nebo s dph?(majitel bytového domu, který rozúčtování nájemníkům provádí je plátce dph). Děkuji Ester Smutná
Odpověď: Částka za náklady na spotřebu tepla a vody pro konečného spotřebitele musí vždy obsahovat DPH v příslušné sazbě. Konečný spotřebitel platí částky včetně DPH.

Otázka: Jak se bude provádět rozúčtování v těchto případech. 1. obytný dům o pěti vchodech, kde v každém je měření tepla a spotřeby teplé vody, neodebere žádnou energii k vytápění a neodebere žádnou teplou vodu od dodavatele z centrálního rozvodu. 2. jeden vchod tohoto domu, neodebere žádnou energii z centrálního rozvodu. 3. když vlastník jednoho bytu tohoto domu neodebere žádnou energii z centrálního rozvodu.Ve všech bytech jsou namontována měřidla na měření tepla a teplé vody.
Odpověď: Odpověď na otázku č.1 a č. 2. – Je nutno postupovat podle smlouvy s dodavatelem tepla. Odpověď na otázku č.3. Podle vyhlášky 372/2001 Sb.

Otázka: Chtěl bych vědět zda platí vyhláška EU o hospodaření s energií 93/76 EHS. Pokud ne, tak která ji nahradila. Děkuji.
Odpověď: Směrnice EU č. 93/76/EHS byla nahrazena směrnicí č. 2006/32/EHS.

Otázka: Dobrý den, jsem majitelem bytu v rámci SVJ, chtěl bych se zeptat, kdo je majitelem poměrových měříčů tepla a vodoměrů na TUV a SV. Kdo tedy také zodpovídá za jejich funkčnost, pravidelnou kontrolu či výměnu. Kdo platí pořízení, či výměnu – vlastník BJ nebo je placeno z fondu oprav SVJ? Jsou tyto skutečnosti jasně dány nebo záleží na formulaci v LV, popřípadě na rozhodnutí shromáždění vlastníků? Jak postupovat, když nebyly vodoměry na TUV včas vyměněny? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Měřiče tepla, vodoměry a indikátory vytápění v bytech jsou příslušenství technického zařízení domu a za jejich provoz odpovídá majitel domu, (ve Vašem případě SVJ). Ten je též povinen, nechat na vlastní náklady pravidelně ověřovat instalovaná stanovená měřidla (měřiče tepla a vodoměry). Měřiče tepla a vodoměry na teplou vodu po čtyřech létech, vodoměry na studenou vodu po šesti létech. Pokud nebyly vodoměry včas ověřeny, neměla by se podle nich účtovat spotřeba vody. V každém případě je nutno nechat vodoměry co nejdříve ověřit, respektive vyměnit za ověřené.

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak postupovat, pokud nám není dodávaná teplá vodana výstupu min. 45 stupňů, jak je uvedeno ve vyhlášce. Voda má slabý tlak a v průměru teplotu kolem 35 stupňů. Bylo nám řečeno, že jsou zanešené stoupačky, ale vzhledem k tomu, že se byty budou příští rok prodávat, Město (majitel) do toho již nechce investovat. Existuje nějaká právní obrana, jak je donutit, aby provedli výměnu stoupaček a dodávky teplé vody byly konečně takové, jaké mají být, tj. o teplotě min. 45 stupňů? Jedná se v této situace o havarijní stav? Děkuji předem za radu
Odpověď: Dle zákona § 12a odst. 1j, zákona 61/2008 Sb. (úplné znění zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb.) jde o správní delikt, který dle § 12b odst. 4, řeší státní energetická inspekce, která po prošetření může majiteli objektu udělit pokutu do výše 50 000 Kč. Je tedy nutné adresovat stížnost na příslušný inspektorát státní energetické inspekce. Dle našeho názoru se nejedná o havarijní stav, protože nedochází k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.

Otázka: Dobrý den, po výměně jednoho vadného radiátoru dosud vlastník domu přes naše urgence nezajistil zpětnou montáž RTN na nový radiátor. Jakým způsobem bude po sezoně prováděn výpočet nákladů na byt, pokud vůbec neosadí (nebo až po zahájení sezony) chybějící RTN? Bude např. nějakým způsobem zprůměrována pouze spotřební složka u neosazeného radiátoru? Děkuji za vysvětlení.
Odpověď: Vyhláška 372/2001 Sb. stanoví v §6, odst.(4) Při poruše měřiče tepelné energie, indikátoru vytápění nebo instalovaného vodoměru vlastník spotřební složku za dobu poruchy stanoví podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období. Tohoto ustanovení se použije zejména v případě, že indikátor (RTN) nebude v tomto rozúčtovacím období vůbec namontován, nebo pokud bude namontován jen nepodstatnou část období. Pokud bude nový indikátor namontován delší období, lze použít jeho náměr zvětšený v poměru průměrné klimatické náročnosti jednotlivých měsíců (podle skutečnosti nebo přílohy č. 3 vyhlášky).

DŮLEŽITÉ
Hygienická opatření v souvislosti s COVID 19

více >>

AKTUÁLNĚ
Nová směrnice energetické efektivnosti EED.

Nová EU směrnice vyžaduje dálkové odečty a častější informace o spotřebě.

více >>

NOVINKY
Dálkové automatické odečty stále nejsou povinné

Původně se mluvilo o tom, že nové měřiče tepla a chladu, indikátory na radiátorech a vodoměry na teplou vodu budou muset mít funkci dálkového odečtu již od října 2020. K tomu ale nedošlo, protože evropská směrnice o energetické účinnosti nebyla transponována do české legislativy.

více >>

PARTNEŘI
Honeywell
Bonega
Metra
Dols

Copyright 2009–2022 © INMES, spol. s r.o. | Mapa stránek | Vodoměry | Měřiče tepla | Web marketing by Clocan | Ochrana osobních údajů

Otázka: Dobrý den, po výměně jednoho vadného radiátoru dosud vlastník domu přes naše urgence nezajistil zpětnou montáž RTN na nový radiátor. Jakým způsobem bude po sezoně prováděn výpočet nákladů na byt, pokud vůbec neosadí (nebo až po zahájení sezony) chybějící RTN? Bude např. nějakým způsobem zprůměrována pouze spotřební složka u neosazeného radiátoru? Děkuji za vysvětlení.
Odpověď: Vyhláška 372/2001 Sb. stanoví v §6, odst.(4) Při poruše měřiče tepelné energie, indikátoru vytápění nebo instalovaného vodoměru vlastník spotřební složku za dobu poruchy stanoví podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období. Tohoto ustanovení se použije zejména v případě, že indikátor (RTN) nebude v tomto rozúčtovacím období vůbec namontován, nebo pokud bude namontován jen nepodstatnou část období. Pokud bude nový indikátor namontován delší období, lze použít jeho náměr zvětšený v poměru půměrné klimatické náročnosti jednotlivých měsíců (podle skutečnosti nebo přílohy č. 3 vyhlášky).

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: